Dentals.BG Logo

Политика за защита на личните данни

Задължителна информация за правата на лицата по защита на личните данни (Privacy notice)

Информация за нас

 

Дентасюис ЕООД, ЕИК:202515556,  седалище и адрес на управление:  гр. София, бул. Петър Дертлиев 42. , адрес за упражняване на дейността : гр. София, ул. ген. Михаил Савов 279, маг. 103Б, телефон: 02/831 19 28, E-mail: office@dentals.bg

 

Дентасюис ЕООД е администратор на лични данни по отношение на Вашите данни като ползватели на нашите услуги. Спрямо личните данни, които Вие обработвате, използвайки нашите услуги, www.dentals.bg действа в качеството си на обработващ лични данни.

 

Цели и принципи при събирането, обработването и съхраняването на Вашите лични данни

 • създаване и управление на профил в платформата на www.dentals.bg
 • обработване на поръчки, включващо приемане, валидиране, експедиране и фактуриране на същите;
 • разрешаване на проблеми, свързани с анулирания на поръчки или всякакви други проблеми, свързани с поръчките, закупените стоки или услуги;
 • връщане на продуктите в съответствие със законовите разпоредби;
 • възстановяване на стойността на продуктите съгласно законовите разпоредби;
 • оказване на подкрепа, включително даване на отговори на Вашите въпроси във връзка с поръчките Ви или стоките и услугите на dentassbg.com
 • маркетинг ( В тази връзка, можем да ви изпращаме всякакви видове съобщения, посредством канали за електронни съобщения (e-mail / SMS / mobile push / webpush и пр.), които съдържат обща и тематична информация, информация относно подобни продукти или продукти, допълващи закупените от вас продукти, информация относно оферти и промоции и тн.)

 

Колко време пазим Вашите лични данни?

 

По правило, ние съхраняваме Вашите лични данни докато имате акаунт в www.dentals.bg.  Вие винаги може да поискате от нас да изтрием определена информация или да закрием акаунта Ви и ние ще отговорим на това искане като запазим определена информация, дори и след закриване на акаунта, когато приложимото законодателство или законни интереси го налагат.

 

На кого изпращаме Вашите лични данни?

 

В зависимост от случая, можем да предаваме или даваме достъп до някои от Вашите лични данни на следните категории получатели:

 • доставчици на куриерски услуги: "Еконт експрес" ООД ("Еконт") и „СПИДИ“ АД
 • доставчици на услуги, свързани с пазарни изследвания: Google Analytics, Google Adwords, Google Tag Manager  
 • други компании, с които ние можем да разработваме съвместни програми за продаване на пазара на нашите стоки и услуги.

* Гарантираме, че достъпът до Вашите данни от частноправни субекти-трети страни се осъществява съгласно законовите разпоредби в областта на защитата на данните и конфиденциалността на информацията, въз основа на договори, сключени с тях.

 

Права на субектите на лични данни:

 

Право на информация:

 

Субектът на данни има право да поиска:

 • информация за това дали отнасящи се до него данни се обработват, информация за целите на това обработване, за категориите данни и за получателите или категориите получатели, на които данните се разкриват;
 • съобщение в разбираема форма, съдържащо личните данни, които се обработват, както и всяка налична информация за техния източник;

 

Право на корекция:

 

В случай че обработваме непълни или сгрешени/грешни данни, субектът на данни има право, по всяко време, да поиска от www.dentals.bg:

 • да заличи, коригира или блокира предоставените от субекта лични данни, обработването на които не отговаря на изискванията на закона;  
 • да уведоми третите лица, на които са били разкрити личните данни, за всяко заличаване, коригиране или блокиране, с изключение на случаите, когато това е невъзможно или е свързано с прекомерни усилия.

 

Заявленията за достъп до информация или за корекция се подават по електронен път.

 

www.dentals.bg се произнася по искането в 30-дневен срок от неговото подаване. При обективно необходим dentals.bg  – с оглед събиране на всички искани данни, този срок може да бъде удължен до 90 дни, за което  Dentassbg.com  уведомява субекта своевременно. С мотивиран отговор dentals.bg  дава или отказва достъп и/или исканата от заявителя информация.

 

Право на възражение:

 

По всяко време субектът на данни има право да възрази срещу обработването на личните си данни при наличие на законово основание за това. Когато възражението е основателно, личните данни на съответното физическо лице не могат повече да бъдат обработвани.

 

Право на ограничаване на обработването:

 

Субектът на данни може да поиска ограничаване на обработваните лични данни ако:

 • оспорва верността на данните - за периода, в който се проверява верността им; или
 • обработването на данните е без правно основание, но вместо да бъдат изтрити, субектът на данни иска тяхното ограничено обработване; или  
 • dentals.bg  повече няма нужда от тези данни (за определената цел), но субектът на данни има нужда от тях за установяването, упражняването или защитата на правни претенции; или
 • субектът на данни е подал възражение за обработването да данните и очаква резултатите от проверка дали основанията на администратора са законни.

 

Право на преносимост на данни:

 

Субектът на данни може да поиска dentals.bg  да предостави личните му данни в организиран, подреден, структуриран, общоприет електронен формат ако:

 • dentals.bg обработва данните съгласно декларацията за съгласие, която може да бъде оттеглена или на договорно задължение и
 • обработването се извършва автоматизирано.

 

Право на жалба:

 

В случай че субектът на данни прецени, че dentals.bg  нарушава приложимата нормативна уредба в областта на защита на личните данни, той може да се свърже с дружеството за изясняване на въпроса. Субектът на данни има и право да подаде жалба пред органа по защита на личните данни, а именно Комисията за защита на личните данни. След 25 май 2018 г. такава жалба е възможно да бъде подадена и пред регулаторен орган, в рамките на ЕС.

EU investments

Проект: BG-RRP-3.005-1432-C01 „Решения в областта на информационните и комуникационни технологии и киберсигурността в малките и средните предприятия“

Главна цел: Целта на проекта е да допринесе за ускоряване на прехода към цифровизация на икономиката като чрез получените безвъзмездни средства ще бъдат внедрени информационни и комуникационни технологии и решения, осигуряващи повишаване нивото на дигитализация на предприятието.

Очакваният ефект e чрез подкрепата по процедурата да се повиши нивото на интеграция на дигиталните технологии в дейността на предприятието и да се подобри готовността му за последващо възприемане на технологии от Индустрия 4.0.

Краен получател на помощта: ДЕНТАСЮИС ЕООД

Обща стойност на проекта: 20 000 лева европейско финансиране

Начало: 02.06.2023 г.
Край: 02.06.2024 г.

За показване на съдържанието и по-добро потребителско изживяване в сайта, използваме "бисквитки".

За повече информация относно бисквитките прочети нашата Политики за лични данни.